dimecres, 27 de juny del 2007

Anàlisi geotècnica de la zona de Tivissa

L'estudi realitzat conclou que la zona del nucli de Tivissa es troba assentada a sobre de tres tipus de terrenys els quals presenten característiques geotècniques diferents.

Aquests quatre materials són: roca calcària (nucli antic), argiles i margues (sud del nucli), graves i sorres amb llims (resta del nucli).

Les característiques geotècniques a tenir en compte en cadascuna de les zones afectades per aquests materials són:

- Roca calcària: pressió admissible > 5 kg/cm2; no plàstic; no agressiu al formigó; grau de ripabilitat alt (martell neumàtic). Fonamentació en sabates aïllades o arriostrades amb formigó estàndar.
- Argiles i margues: pressions admissibles mitjanes (2 a > 5 kg/cm2); argiles plàstiques, amb propietats expansives i susceptibles a l'aigua; agressivitat baixa a mitjana al formigó; grau de ripabilitat mitjà a alt. Fonamentació amb sabates aïllades, arriostrades o llosa. Utilitzar formigó sulforesistent.
- Graves i sorres amb llims: pressions baixes a mitjanes (0.5 a > 1.5 kg/cm2); poc plàstics; possibilitat d'aqüífers penjats en aquests nivells; possible agressivitat al formigó; grau de ripabilitat baix a mitjà. Sabates arriostrades o llosa. Formigó estàndar sense descartar el sulforesistent.

Existeixen zones puntuals on els materials presenten unes característiques geotècniques baixes a molt baixes i on no es recomanaria construir-hi (zona oest del carrer Magarells).

Aquesta caracterització geotècnica és global pel nucli de Tivissa i en funció de diferents estudis realitzats en el propi nucli.

1 comentari:

Carles Torné i Micola ha dit...

Veig que en tens un altre blog de temes geològics. Deu n'hi do!!! però he de reconéixer que no entenc la meitat, però és interessant.